BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-40

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл.Трети март №32, За: З.Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 3301, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://maglizh.bg/page/obiava_za_obshtestvena_porachka_na_stojnost_po_chl_20_al_3_ot_zop_s_predmet_izbor_na_izpalnitel_za_u-1439-1.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

16000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обекти на община Мъглиж по три обособени позиции: Обособена позиция №1: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”6 – ти септември” от о.т.13 до о.т. 84 в гр.Мъглиж”; Обособена позиция №2: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица ”Лев Попов” о.т. 475 и 479 гр.Мъглиж”; Обособена позиция №3: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Рехабилитация и основен ремонт на улица „Украйна” от о.т. 14 до о.т. 41 и улица ”Захари Стоянов” о.т. 86,92,110,108,102,105,116 гр.Мъглиж”. Изготвена е техническа спецификация, към която са приложени КС, проекти и Технически спецификации за СМР за всяка от обособените позиции, и участниците следва да упражняват строителния надзор по всяка от обособените позиции съгласно предвиденото в тях. Документите са достъпни в профила на купувача на община Мъглиж.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

22/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва да представят следните документи към офертата си: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, /Образец №1/ - за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 2. Административни сведения/Образец №2/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 3. При участници обединения - копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.. 4. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и 7 от ЗОП /Образец №3/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 5. Декларация/и за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 вкл. от ЗОП /Образец №4/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 6. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №6/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 7. Декларация по чл. 66, ал. 1, изр.второ от ЗОП от подизпълнителите, работите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. /Образец №7/; 8. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /Образец №5- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 9.Декларация по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /Образец №12/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 10.Декларация за липса на свързаност по чл. 101, ал. 11 ЗОП /Образец №8/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 11. Декларация за съответствие с критериите за подбор /Образец №10/ - за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 12. Техническо предложение /Образец №9/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 13.Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд /Образец №13/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта; 14. Ценово предложение/ Образец № 11/- за съответната обособена позиция, за която участника представя оферта. Пълна информация относно указанията към участниците за представяне на оферта, критериите за подбор, както и образците на документи са достъпни в профила на купувача на община Мъглиж, посочен в настоящата информация.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2019  (дд/мм/гггг)