BG-с. Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

320

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП ДГС Миджур, ул. Асен Балкански № 2, За: Любослава Йорданова, България 3950, с. Чупрене, Тел.: 0896 376615, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190411JBDp11048420.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС МИДЖУР” Поз. № Вид на техниката Брой Характеристики 1. Стенен инверторен климатик 3 броя - Мощност 12 000 BTU; - Долна температурна граница в режим отопление ……………../минимум –(минус) 15°С/; - Горна температурна граница в режим охлаждане………….. /минимум +(плюс) 40°С/; - Енергиен клас …………../минимум А+/; - Коефициент на преобразуване при охлаждане /ЕЕR/:......../минимум 4.00/; - Коефициент на преобразуване при отопление /СОР/: ......................../минимум 4.20/; - Гаранционен срок …………………/минимум 24 месеца/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

42512000, 42512200

Описание:

Климатични инсталации
Стенни климатици


Срок за получаване на офертите

22/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседанието на комисията е публично при отваряне на офертите и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се състои на 23.04.2019 г. от 11:00 часа в Административната сграда на ТП ДГС Миджур. Ако в срока за подаване на оферти са подадени по-мако от 3 оферти Възложителят удължава срока с най-малко 3 дни.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2019  (дд/мм/гггг)