Версия за печат

BG-ГУРКОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-78

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540237

BG344, ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГУРКОВО, ГР.ГУРКОВО 6199, ОБЛ.СТАРА ЗАГОРА, УЛ.ПРОХОДА №1, За: КЕРКА ДЕНЧЕВА - ЗАМ.ДИРЕКТОР, България 6199, ГУРКОВО, Тел.: 0887 220057, E-mail: dgsgurkovo@uidp-sliven.com, Факс: 04331 2024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/3000.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП ДГС Гурково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03000000

Описание:

Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

23/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 24.04.2019г., административната сграда на ТП ДГС Гурково, гр.Гурково, п.к 6199, ул. Прохода №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/04/2019  (дд/мм/гггг)