Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

310

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104509202

BG321, МБАЛ Д-р Димитър Павлович, гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №18, За: Катя Янкова - Главен счетоводител, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 69212, E-mail: mbalsvishtov@abv.bg, Факс: 0631 69333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-svishtov.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-svishtov.bg/buyer-profile/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА ЗА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“ ЕООД ГР. СВИЩОВ 2019/2020 ГОДИНА”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

15/04/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

09/04/2019  (дд/мм/гггг)