Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103194223

BG331, Основно училище Георги Сава Раковски Варна, район Приморски, ж.к.Чайка, За: Димитър Димитров, България 9010, Варна, Тел.: 052302 359, E-mail: ou_gsrakovski@abv.bg, Факс: 052302 359

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ourakovski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ourakovski.com/bg/profil-na-kupuvacha/publichna-pokana-uchebnitsi-4.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24560 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на учебници и учебни помагала за I, II, III, V, VI и VII клас за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 2019/2020 год. по обособени позиции: Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – София“ АД Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Клет България” ООД Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид “ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22112000

Описание:

Училищни учебници


Срок за получаване на офертите

19/04/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация е налична в профила на купувача на училището. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквание и условия, посочени в документацията, при спазване на ЗОП и други нормативни актове, свързани с изпълнението на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/04/2019  (дд/мм/гггг)