Версия за печат

BG-Твърдица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540084

BG342, Югоизточно държавно предприятиеДП, ТП Държавно горско стопанство Твърдица, ул.Балкан 29, За: инж. Коста Ашламов, България 8890, Твърдица, Тел.: 0454 42534, E-mail: dl_tvardica@abv.bg, Факс: 0454 42255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uidp-sliven.com/procedures/2956.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е: „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др. необходими бланки по задание на Възложителя за нуждите на ТП „ДГС Твърдица“ съгласно техническа спецификация към настоящата документация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79822100

Описание:

Услуги по изработване на печатни форми


Срок за получаване на офертите

18/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Подадените от участниците оферти ще бъдат отворени на 19.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП ДГС Твърдица, в случай, че не бъдат приложени разпоредбите на чл.188, ал.2 от ЗОП за удължаване на първоначално определения срок.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2019  (дд/мм/гггг)