BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

20-50

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130344823

BG411, Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, България 1142, София, Тел.: 00359 29885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 00359 29876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69996 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на банки за комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД по пет обособени позиции, включващо извършване на всички банкови операции, свързани с дейността на дружеството, интернет банкиране, предвод на работни заплати, инкасо, както и откриване на депозити по пет обособени позиции. Предметът на поръчката по обособени позиции включва финансовите услуги по т. 1.3 - т. 1 и т. 2 от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


Срок за получаване на офертите

22/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 24.04.2019 г. от 10:00 ч. в Централен офис на "СБР-НК" ЕАД, находящ се на адрес гр. София, бул. "Васил Левски" № 54, ет. 3. На заседанието на Комисията могат да присъстват представители на участниците. В съответствие с т. 4.2. и т. 4.6. от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК, изборът на кредитна институция (банка) по всяка от обособените позиции ще се извърши на базата на представени оферти от най-малко пет институции. В случай че в посочения срок за получаване на оферти, бъдат представени оферти от по-малко от пет кредитни институции по една или повече от обособените позиции, Възложителят ще публикува повторна обява за възлагане на обществената поръчка по тази/тези обособена/и позиция/и при спазване на правилата на глава 26 от ЗОП и Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК. В съответствие с т. 4.3. от Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК, настоящата обява е публикувана на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и в един ежедневник. С оглед прилагането на т. 3.2. от Правилата за концентрация в Приложение № 3 към чл. 13б от ПРУПДТДДУК Възложителят ще сключи договори за банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД с минимум четири кредитни институции (банки), като нетната експозиция на Възложителя към всяка от банките, с които ще сключи договори за банково обслужване няма да надвишава 25 на сто от общия размер на паричните средства на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/04/2019  (дд/мм/гггг)