Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

727

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 835014989

BG334, Водоснабдяване и Канализация ООД Търговище, бул. 29-ти Януари №3, За: Румяна Милушева – главен юрисконсулт, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61256, E-mail: urist@viktg.com, Факс: 0601 67465

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.viktg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://viktg.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190405lwpM892436.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище по три обособени позиции“ както следва: Обособена позиция №1 „Застраховка на имущество“ в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция №2 „Автомобилно застраховане – пълно каско“ в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №3 „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

15/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществената поръчка се изразява в предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Търговище по три обособени позиции“ като предлаганите застраховки следва да отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация. Обществената поръчка е остатъчна част от обществена поръчка разделена на седем обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Застраховка на имущество“ в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция №2 „Автомобилно застраховане – пълно каско“ в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №3 „Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ в размер на 12 000 лв. (дванадесет хиляди лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №4 „Задължителна застраховка срещу трудова злополука“ в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №5 „Застраховка за отговорност на директори и управленски персонал“ е в размер на 2500 лв. (две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №6 „Застраховка за професионална отговорност в проектирането и строителството“ е в размер на 1000 лв. (хиляда лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция №7 „Застраховка за гражданска отговорност на юридически лица“ в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева) без вкл. ДДС. Възложителят е взел мотивирано решение да използва предоставеното му от чл. 21, ал. 6 от ЗОП право да възлага обособени позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие, че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 1 000 000 лв. за строителство и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. В тези случаи независимо от остатъчната стойност на поръчката тя се възлага по реда, приложим към общата стойност на цялата поръчка. Имайки предвид горното, прогнозната стойност на: Обособена позиция №1 е 39,32% от общата стойност; Обособена позиция №2 е 13,11% от общата стойност; Обособена позиция №3 е 31,45% от общата стойност. Обособена позиция №4 е 6,55% от общата стойност. Обособена позиция №5 е 6,55% от общата стойност. Обособена позиция №6 е 2,62% от общата стойност. Обособена позиция №7 е 0,40% от общата стойност. ОП №1+ОП №2 + ОП №3=83,88% от общата стойност ОП №4+ОП №5 + ОП №6+ОП №7=16,12% от общата стойност Тъй като всяка една от прогнозните стойности на обособени позиции №4, №5, №6 и №7 попадат в приложното поле на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, те ще бъдат възложени директно на основание чл.21, ал. 6 от ЗОП. В изпълнение на същата разпоредба остатъчната стойност на обществената поръчка, а именно по обособени позиции №1, №2 и №3 ще се възложи по реда на чл.20, ал.3, т.2 чрез ред за възлагане събиране на оферти с обява.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2019  (дд/мм/гггг)