Версия за печат

BG-Ботевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

598

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760073

BG412, Териториално поделение държавно горско стопанство/ТПДГС/ Ботевград, към Северозападно държавно предприятие/ДПСЗДП/], бул. Цар Освободител 26, За: инж. Лазаринка Лютова, България 2140, Ботевград, Тел.: 0886 441724;0885 417931, E-mail: dgsbotevgrad@abv.bg, Факс: 0886 441724

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190404eazW10991893.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3960 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

осъществяване на физическа охрана от 2 (двама) охранители на смяна с автопатрул, чрез местостоянка, пред един от вата входа на стопанството или в двора на стопанството всеки работен ден от 17.00 ч до 08.00 ч., като в почивни или празнични дни режима на охрана на имуществото на стопанството е денонощен. Място на извършване: гр. Ботевград, област Софийска, бул. „Цар Освободител” № 26.Сградите, подлежащи на охрана са: административна сграда, в която има и две стаи със специално предназначение и промишлени сгради –навес, гаражи, столова, барче.Имуществото/собственно или предоставено за ползване или съхранение/ подлежащо на охрана е: /всички МПС-та-към момента 13 броя; всички задържани вещи по ЗГ, дървесина и инвентар в обекта по чл.206 ЗГ на стопанството/, както и такова придобито след сключване на договора за изпълнение. Терена на стопанството, който подлежи на охрана е 35 541 кв.м., в които влиза и разсадник. Периметъра на административната сграда и двора е покрит с монтирани камери за видеонаблюдение с постоянен запис на събитията и контрол.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79713000

Описание:

Охранителни услуги


Срок за получаване на офертите

15/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата следва да бъде изготвена съгласно изискванията на възложителя и да съдържа информация и образците които трябва да се подадат с офертата

Дата на изпращане на настоящата информация

04/04/2019  (дд/мм/гггг)