Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040027

BG421, Общинско предприятие Траурна дейност - община Пловдив, бул. Княгиня Мария Луиза №73, За: Коста Попов - Директор, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 658772, E-mail: trautna_deinost@abv.bg, Факс: 032 624967

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://op.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.plovdiv.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190322NEip8051309.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Почистване на плевелна, храстова и дървесна растителност и санитарна сеч в траурните паркове в град Пловдив.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77313000

Описание:

Услуги по поддържане на паркове


Срок за получаване на офертите

15/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/04/2019  (дд/мм/гггг)