BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.155

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, пл. Акад.Николай Хайтов №9, За: Александър Бебев, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20289, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.assenovgrad.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20190401YAug1554513.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

54166.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: ”ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ” по обособени позиции. ПОРЪЧКАТА Е РАЗДЕЛЕНА НА ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: Обособена позиция №1 - „Микробус за нуждите на КСУ „Гергана“, с. Нареченски бани, община Асеновград“ Обособена позиция №2 - „Лек автомобил за нуждите на Общинско предприятие „Инспекторат Паркинги и гаражи“ Обособена позиция №3 - „Лекотоварен автомобил за нуждите на Социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинска собственост“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34114400, 34110000, 34115200

Описание:

Микробуси
Леки автомобили
Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника


Срок за получаване на офертите

15/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 10:00 часа на 16.04.2019 г. в сградата на Община Асеновград на адрес гр.Асеновград, пл."Академик Николай Хайтов"9, ет.5, стая 517.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/04/2019  (дд/мм/гггг)