Версия за печат

BG-Лом

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

340

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760195

BG311, СЗДП ТП ДГС Лом, ул. Александър Стамболийски 27, За: Любослава Йорданова, България 3600, Лом, Тел.: 0876 376615, E-mail: dgslom@abv.bg, Факс: 0876 376615

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190329QUsP10938230.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1400 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ПОДДЪРЖАНЕ НА МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС ЛОМ”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000, 75251100

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива
Услуги по гасене на пожари


Срок за получаване на офертите

10/04/2019 , 11:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заседанието на комисията за отваряне на офертите е публично. Същото ще се състои на 11.04.2019 г. в Административната сграда на ТП ДГС ЛОМ от 11:00 часа. На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП възложителят удължава срока за получаване на оферти, когато в първоначалния срок са получени по-малко от три оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/03/2019  (дд/мм/гггг)