Версия за печат

BG-Варна

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 103003668

BG331, Градски транспорт ЕАД, ул. Тролейна № 48, За: Димитър Атанасов, България 9000, Варна, Тел.: 052 572236, E-mail: gtvarna@abv.bg, Факс: 052 755121

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gtvarna.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gtvarna.com/2019/sbirane-na-oferti-s-obyava-2019-0001.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ролков стенд за измерване на спирачните сили и определяне на спирачната ефективност с постоянна скорост на въртене на ролките и предаване на спирачната сила чрез опорната повърхнина на автомобилното колело, с минимално натоварване на ос – 13 тона, необходим за изпитване на спирачните сили на автобуси/тролейбуси и автомобили, собственост на „Градски транспорт” ЕАД - гр. Варна.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34328100

Описание:

Изпитателни стендове


Срок за получаване на офертите

10/04/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, включително техни обединения, както и всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на изискванията посочени в Закона за обществени поръчки.Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, финансови и икономически изисквания, и технически и професионални способности ! Не се изисква предоставяне на гаранция за изпълнение на договора.Критерий за възлагане-,,НАЙ-НИСКА ЦЕНА”.Срок за изпълнение на обществената поръчка: до 45 (четиридесет и пет) календарни дни и започва от датата на подписване на договор за изпълнение с избрания за изпъл-нител.Място за изпълнение: района на дружеството, гр. Варна, ул."Тролейна" № 48.Срокът на валидност на офертите: не по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайната дата за получаване на офертите.Отварянето на офертите подадени по гореупоменатата обществена поръчка ще се извърши от 11:00 ч. на .....04.2019г. в сградата на „Градски транспорт“ ЕАД - гр. Варна, ул. „Тролейна” № 48.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/03/2019  (дд/мм/гггг)