Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Сливница 78, За: Димитрина Щерева - специалист отдел УТОС, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnia.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/remont-mps-2019.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, диагностика, ремонт на моторни превозни средства, собственост на Община Девня, включително доставка на резервни части, консумативи и принадлежности за тях

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


Срок за получаване на офертите

05/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществената поръчка включва извършване на техническо обслужване и ремонт на моторните превозни средства, собственост на Община Девня: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка МПС - ремонти, тенекеджийско-бояджийски и стругарски дейности, електрически услуги, профилактика, диагностика, тапицерски услуги и др.; доставка на резервни части и консумативи за моторните превозни средства, собственост на Община Девня, необходима за влагането при текущи, средни и основни ремонти с цел поддържане в състояние на техническа изправност.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2019  (дд/мм/гггг)