Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

21-39-37

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695324

BG411, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий, За: Дорианна Димитрова, България 1092, София, Тел.: 02 9220665, E-mail: d.m.dimitrova@mod.bg, Факс: 02 9515169

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pp.mod.bg/MO-DOA-2019-009.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69652.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на наградни знаци

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18512200 (QA11) , 18530000 (IA07)

Описание:

Медали (За събития и прояви )
Подаръци и награди (Аксесоар за )


Срок за получаване на офертите

01/04/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/03/2019  (дд/мм/гггг)