Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-330

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, За: Валентин Добрев, България 1700, София, Тел.: 0899 333393, E-mail: valentind@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на спортни анцузи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18412100

Описание:

Спортни анцузи


Срок за получаване на офертите

01/04/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Поръчката е запазена по реда на чл. 12, ал.3 от Закона за обществените поръчки

Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2019  (дд/мм/гггг)