BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСД-02-03-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл Възраждане 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/540-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали и консумативи по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” Обществената поръчка се възлага като дейност по реализацията на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-C02, анексиран с Допълнително споразумение № 01 от 21.12.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197000, 30192000, 30192123, 30192125, 30192130, 30197630

Описание:

Дребно офис оборудване
Принадлежности за офиса
Флумастери
Маркери
Моливи
Хартия за печатане


Срок за получаване на офертите

02/04/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”

Друга информация

Отваряне на офертите на 03.04.2019 г. в 10:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2019  (дд/мм/гггг)