BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101045985

BG413, Център за спешна медицинска помощ, ул. Братя Миладинови № 21, За: Албена Вангелова Бобошевска, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 886954, E-mail: csmp_bl@abv.bg, Факс: 073 886954

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmp-bl.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.csmp-bl.com/poruchki/45.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

43980 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за осигуряване на логистичната и организационно-техническата подготовка при провеждането на 1 обучение на тема "Телемедицина" и 1 обучение на тема "План и протоколи за реагиране при извънредни ситуации" за нуждите на ЦСМП-Благоевград“ по проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020” , съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г. по Работен пакет 4, Дейности 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3 на проекта.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития


Срок за получаване на офертите

02/04/2019 , 15:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на обществената поръчка се осигурява със средства от бюджета на проект “Подобряване на качеството и достъпността на услугите за социално здравеопазване в трансграничните региони” (Health Care Centre), № на проекта 1807, финансиран по Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция-България 2014-2020”, съгласно договор № B2.9а.07/10.10.2017 г.

Друга информация

Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, съгласно чл.61, ал. 3 от Закона за туризма и да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да притежават аналогично разрешение или членство в определена организация, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. Изпълнението на изискването се удостоверява с представяне на заверено от участника копие на валидно удостоверение по чл.61, ал. 4 от Закона за туризма за регистрация за осъществяване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност или еквивалентен документ за чуждестранните лица. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.04.2019 г. от 09:00 ч. в административната сграда на ЦСМП-Благоевград на посочения по-горе адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/03/2019  (дд/мм/гггг)