Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СЗДП 625-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие ДП, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Петрана Петрова, Тошко Брайков, инж. Иван Иванов, България 3000, Враца, Тел.: 092-620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190318HmzR10807042.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на пластмасови пластини, необходими за дърводобивна дейност на териториалните поделения на „СЗДП“ ДП” Уникален номер на поръчката: 20190318HmzR10807042

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

35121600 (AB06)

Описание:

Маркировки (Пластмаса )


Срок за получаване на офертите

28/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всяко заявление за участие се изготвя по приложения в документацията Образец № 1 и към него се прилагат: 1. Декларация чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Образец № 2. 2. Декларация за съответствие с критериите за подбор – Образец № 3. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо и срок за изпълнение – Образец № 4. Към Техническото предложение се прилагат и следните документи: 3.1. Описание на стоките, предмет на доставката, и мостри на предлаганите пластини, предмет на доставката, които могат да се ползват при удостоверяване на размери и съвместимост с наличните чипинг-чукове и кобур-пълнители. 3.2. Документ за изпитване на пластините от акредитирана лаборатория. 4. Ценово предложение - Образец № 5. 5. Опис на документите и информацията, съдържащи се в офертата в свободен текст. Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страница на СЗДП, гр.Враца: www.szdp.bg, в раздел „Профил на купувача“. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 29.03.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ЦУ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Враца или на тел.: 092 620032.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/03/2019  (дд/мм/гггг)