Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РСР19-РД93-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270476

BG411, Кметът на Столична община-район Сердика, бул.Княгиня Мария Луиза 88, За: инж.Никола Онов, България 1202, София, Тел.: 02 9310537, E-mail: kmet.serdika@abv.bg, Факс: 02 8322095

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.serdika.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://serdika.bg/index.php/28-2017-09-02-17-56-56/412-2019-02-27-08-47-44.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Текуща поддръжка и ремонт на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа на територията на СО-район „Сердика“ през 2019г. по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Ремонтни дейности по поддръжка на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Бенковски“ и ІІ-ра обособена позиция: Поддръжка и ремонтни дейности на пътни съоръжения, улична и алейна мрежа в кв.“Банишора“, кв.“Орландовци“, кв.“Фондови жилища“ и кв.”Малашевци”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233000, 45213316

Описание:

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища
Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи


Срок за получаване на офертите

21/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 22.03.2019г. от 10.00 часа в сградата на СО-район "Сердика", бул.Княгиня Мария Луиза" №88, ІV етаж-Заседателна зала. Кандидатите могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което участниците задължително представят оферта, комплектована за всяка обособена позиция отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. Всеки участник подава оферта за всички обособени позиции. Обществената поръчка се открива при условието на чл.114 от ЗОП. В случай, че не бъде осигурено финансиране, съгласно чл.114 от ЗОП, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Дата на изпращане на настоящата информация

18/03/2019  (дд/мм/гггг)