Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД 52-97

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831909905

BG411, Министерство на земеделието, храните и горите, бул. Христо Ботев № 55, За: Борислав Цветков, България 1040, София, Тел.: 02 98511341, E-mail: BTsvetkov@mzh.government.bg, Факс: 02 9807492

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mzh.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/procurement/Public_Invite2017.aspx?YlvmS1RacnHZF7i9CLRzSfFwsss%2fx3tDNOilu6pMZwGzkZEwH%2fahBc3gEuQ6s%2fYGlciwEa8rIufUgg%2f3EgBqwgMxOdNfog%2bhS53k9gh2gR4%3d.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Актуализация и поддръжка на среда за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и КК за ИСАК на ДФ „Земеделие““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72230000

Описание:

Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер


Срок за получаване на офертите

25/03/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Министерство на земеделието, храните и горите предоставя безплатен достъп по електронен път до допълнителна информация и образци на документи за настоящата обществена поръчка, които може да намерите на интернет адрес на възложителя: www.mzh.government.bg, профил на купувача: http://www.mzh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/obyavi/. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 26.03.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Министерство на земеделието, храните и горите на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55 и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.ъзложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След изтичане на удължения срок, Възложителят ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя. При подписване на договора се представят: 1. гаранция за изпълнение – 3 % от стойността на договора без ДДС, представена във формата съгласно чл. 111, ал. 1, ал.2, ал.5 и ал.7 по ЗОП. Сметката на МЗХГ е: BG 08 BNBG 9661 3300 1500 02, BIG – BNBGBGSD; БНБ – ЦУ. 2. Документи по чл. 112, ал.1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2019  (дд/мм/гггг)