Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РКП19-ДР00-113

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 29217244

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.krasnapolyana.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krasnapolyana.bg/2019/200-01259-2019-inv-2.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на изпълнител, който да осъществява дейности по текущ ремонт и поддръжка на уличната мрежа и пътните съоръжения на територията на Столична община район „Красна поляна”, в т.ч., банкети, тротоари и асфалтови настилки по уличната мрежа. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани с прогнозни количества в приложената Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Постъпилите оферти ще бъдaт отворени на 22.03.2019г. от 10:00часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна” – СО, ет. 2, стая № 206, с адрес: гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2019  (дд/мм/гггг)