Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ-Ямбол, ул.Панайот Хитов №30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване ,управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол , в т.ч.за филиалите в гр.Ямбол,гр.Елхово,гр.Болярово,гр.Стралджа,с.Войника,с.Скалица и с.Тенево съгласно Наредба 11/21.12.2005г.и със средства от фонд "СБКО" през 2019-2020г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

19/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Избора на изпълнител ще стане по реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки.Отварянето ,разглеждането,оценката и класирането на получените оферти ще се извърши на 20.03.2019г.от 16:30 часа в административната сграда на ЦСМП Ямбол на ул.Панайот Хитов № 30.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2019  (дд/мм/гггг)