Версия за печат

BG-Горна Оряховица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016168050121

BG321, Северноцентрално държавно предприятие ДП териториално поделение държавно горско стопанство Горна Оряховица, Ангел Кънчев 29, За: Добромир Гуглов, България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 088 9088700, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0619 21695

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.scdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.scdp.bg/procedures.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

5000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства и гуми за багер, за нуждите на ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” - гр. Горна Оряховица, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП - Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34351100

Описание:

Външни гуми за леки автомобили


Срок за получаване на офертите

22/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2019  (дд/мм/гггг)