BG-Несебър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2909

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540172

BG341, Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Несебър към Държавно предприятие - Югоизточно държавно предприятие /ДПЮИДП/ - Сливен, ул.Дюните 21, За: Милен Матев Трендафилов, България 8230, Несебър, Тел.: 0554 4338, E-mail: dlsnesebur@uidp-sliven.com, Факс: 0554 42669

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dlsnesebur.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2909.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

11000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” за срок от 12 месеца

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24000000, 24400000, 24450000

Описание:

Химически продукти
Азотни торове и съединения
Агрохимически продукти


Срок за получаване на офертите

25/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва, торове и др. за нуждите на ТП „ДЛС – Несебър” за срок от 12 месеца. Обем: Обемът на поръчката следва да е съгласно Техническата спецификация. Правно основание: чл. 20, ал.3, т.2 от ЗОП, по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, (събиране на оферти с обява). Възможност за представяне на варианти в офертите: не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. Срок за изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца считано от сключването на договора или до изчерпване на финансовият ресурс. Място на изпълнение: ремотна работилница на ТП „ДЛС Несебър” находяща се на адрес 8230 гр.Несебър, обл.Бургас.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2019  (дд/мм/гггг)