Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113513858

BG414, МБАЛ Рахила Ангелова АД, ул. Брезник № 2, За: Искрена Асенова, България 2300, Перник, Тел.: 00359 076688223, E-mail: mbalpk@abv.bg, Факс: 00359 076601360

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bolnicapernic.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bolnicapernic.com/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48136 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изпиране на болнично бельо на МБАЛ Рахила Ангелова АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

20/03/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2019  (дд/мм/гггг)