Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

23

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора специализирана акушеро - гинекологична болница за активно лечение Шейново EАД, ул. Шейново № 19, За: Надка Бозаджиева, Ванеса Драгомирова, България 1504, София, Тел.: 02 9659469; 0879 658393, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.sheynovo-ag.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.sheynovo-ag.eu/profil2.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на шевен хирургичен материал

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33141120

Описание:

Клипсове, стерилни конци и други средства за прибиране на рани


Срок за получаване на офертите

21/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Дата и час на отваряне на офертите: 21.03.2019 г., 11:00 часа., в кабинета на отдел „Обществени поръчки“, в сутерена в сградата на болницата.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/03/2019  (дд/мм/гггг)