Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-12

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.03.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540012

BG422, ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Хасково, бул.Г.С.Раковски 6, За: Шенер Енвер Али, България 6300, Хасково, Тел.: 038 662232, E-mail: dgshaskovo@uidp-sliven.com, Факс: 038 662232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2899.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на техническо оборудване за поливни системи за нуждите на ТП ДГС Хасково

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

43323000

Описание:

Оборудване за напояване


Срок за получаване на офертите

15/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/03/2019  (дд/мм/гггг)