BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68040 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка, доставка и монтаж на нестандартно ветеринарномедицинско оборудване за нуждите на клиниките на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33935000

Описание:

Дисекционни маси за аутопсия на животни или принадлежности към тях


Срок за получаване на офертите

08/03/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи по настоящата обществена поръчка с епубликуват в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "профил накупувача", на адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190226algB2162789. Получените оферти се отварят на публично заседание в ст. 340 - 3 ет. в Ректорат на Тракийски университет, Студентски град, на 11.03.2019 г., от 10,30 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2019  (дд/мм/гггг)