Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО -21

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 833066300

BG344, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора, гр. Стара Загора, п. к. 6000, ул. Христо Ботев № 62, За: Пламен Вълков, Ватикана 6000, Стара Загора, Тел.: 00359 42601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 00359 42601476

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://wik-stz.com/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op16.wik-stz.com/?p=1563.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Консултантски услуги за подготовка на тръжни документации (вкл. техническо задание/ техническа спецификация) за обществените поръчки за дейностите по проект “Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, финансиран по ОПОС 2014 -2020

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79140000

Описание:

Други юридически консултации и услуги


Срок за получаване на офертите

11/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020, приоритетна ос 1 „Води“

Друга информация

Отварянето на офертите е по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП и ще се извърши на 15.03.2019г. в 11:00 часа в заседателната зала на ЦУ на "ВиК" ЕООД, гр.Стара Загора, намиращо се на ул. "Христо Ботев" №2

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2019  (дд/мм/гггг)