Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1337.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет за възлагане на настоящата обществена поръчка е доставка на канцеларски материали, по предварителни писмени заявки, за нуждите на община Смядово за календарните 2019г. и 2020г., включително и доставки на канцеларски материали, необходими за изпълнението на проекти, финансирани с Европейски средства, по две обособени позиции, описани подробно в технически спецификации. Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Смядово за календарните 2019г. и 2020г.“. Обособена позиция №2 ,,Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Смядово за календарните 2019г. и 2020г., включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197640, 22850000, 30192000

Описание:

Самокопирна хартия или други видове хартия за копиране
Класьори и аксесоари за тях
Принадлежности за офиса


Срок за получаване на офертите

06/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Поръчката частично се финансира от проект № BG05M9ОP001-2.018-0032 „Община Смядово с грижа за всички“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 07.03.2019 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл."Княз Борис I" № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. На основание чл.12, ал. 3 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обособена позиция № 2 се запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, поради обстоятелството, че стоките са включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2019  (дд/мм/гггг)