BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-435

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=234.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

150000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Основен ремонт на улично осветление в Община Свищов и енергийна ефективност – улично LED осветление“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45310000

Описание:

Строителни и монтажни работи на електрически инсталации


Срок за получаване на офертите

14/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условия за замяна на изпълнителя с нов изпълнител съгласно чл.116, ал.1, т.4, б. “а“ от ЗОП. В случаите по т.13.1. и т.13.5 от договора – образец №11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да не прекрати договора, а да замени ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.116, ал.1, т.4, б „а“ от ЗОП при следните условия: за новия изпълнител не са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и същият отговаря на критериите за подбор, посочени в документацията за обществена поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2019  (дд/мм/гггг)