Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСД-02-03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл. Възраждане 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/533.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

32353.49 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Транспортно обслужване по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Транспортно обслужване на деца, участващи в летни училища по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”; Обособена позиция № 2: „Транспортно обслужване на деца от детските градини, участващи в дейности по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово”; Обособена позиция № 3: „Транспортно обслужване на ученици I – IV клас, участващи в „Летни занимания 2019“ през месеците юни и юли 2019 г.”; Обособена позиция № 4: „Транспортно обслужване на ученици, участващи в ученически игри през учебната 2018/2019 г.“ Обособена позиция № 5: „Транспортно обслужване на деца и младежи, участващи в „Приеми ме на село“ през 2019 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60140000

Описание:

Услуги на сухопътен пътнически транспорт, без разписание


Срок за получаване на офертите

12/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по обособена позиция № 1; проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по обособена позиция № 2.

Друга информация

Отваряне на офертите: 13.03.2019 г. в 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2019  (дд/мм/гггг)