Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ, ул.Панайот Хитов №30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Определяне на оператор за отпечатване,управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на персонала на ЦСМП Ямбол ,в т.ч. филиалите в гр.Ямбол,гр.Елхово,гр.Болярово,гр.Стралджа,с.Войника,с.Скалица и с.Тенево,съгласно Наредба 11/21.12.2005г.и със средства от фонд “СБКО” през 2019-2020 година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

13/03/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Избора на изпълнител да стане по реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти да се извърши на 14.03.2019 г. от 16.30 часа , в случай , че до 13.03.2019 са постъпили поне три оферти и на 20.03.2019 г. от 16.30 часа в случай че се е наложило удължаване на срока. За удължаването се прави изрично нова обява в профила на купувача.Заседанието ще се проведе в административната сграда на ЦСМП – ЯМБОЛ на ул."Панайот Хитов" №30

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2019  (дд/мм/гггг)