Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175888562

BG411, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, гр. София, ул. Врабча № 23, За: г-жа Антоанета Атанасова - дирекция Сделки,г-жа Ирена Сярова - дирекция Финансова, г-жа Гергана Славкова - дирекция Правна, България 1000, София, Тел.: 003592 9701613; 003592 9701619; 003592 9701615, E-mail: egeorgieva@priv.government.bg, Факс: 003592 9701677

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.priv.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.priv.government.bg/Obshtestveni%20por/19213.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69990 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Изграждане на електронна платформа за продажба на имоти" Включва следните дейности: Дейност 1: Анализ на бизнес процесите и изискванията във връзка с изграждането на електронна платформа за продажба на имоти; Дейност 2: Проектиране на електронна платформа за продажба на имоти; Дейност 3: Разработка на електронна платформа за продажба на имоти; Дейност 4: Тестване на електронната платформа за продажба на имоти; Дейност 5: Внедряване на електронна платформа за продажба на имоти; Дейност 6: Обучение на потребители за работа с електронна платформа за продажба на имоти.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72000000

Описание:

ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

08/03/2019 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 11.03.2019 г. от 11:00 часа, Агенция за приватизация и следприватизационен контрол - гр. София, ул. "Врабча" № 23, ет. 5, зала 513.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)