Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СЗДП 470-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092-620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190226GBdi10638029.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2019г.” Уникален номер на поръчката: 20190226GBdi10638029

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44800000, 44922100

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Креда


Срок за получаване на офертите

06/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съдържание на офертата - запечатаната непрозрачна опаковка задължително съдържа: 1. Заявление за участие по Образец № 1; 2. Списък на документите, съдържащи се в опаковката – свободен текст; 3. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – Образец № 3; 4. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия; 5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител; 6. При участие на подизпълнители - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) по Образец № 2 - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител и прилага попълнена Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (Образец № 3); 7. Техническо предложение (Образец № 4). Към техническото предложение всеки участник задължително следва да представи описание на техническите характеристики или технически спецификации на всички предлагани от тях материали. 8. Ценово предложение (Образец № 5). Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страница на СЗДП, гр.Враца: www.szdp.bg, в раздел „Профил на купувача“. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 07.03.2019г. от 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ЦУ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Враца или на тел.: 092 620032.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/02/2019  (дд/мм/гггг)