BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

E-12-00-81

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 176789460

BG411, Министерство на енергетиката, ул. Триадица 8, За: Валентина Вълканова, главен юрисконсулт, България 1000, София, Тел.: 02 9263237, E-mail: v.valkanova@me.government.bg, Факс: 02 9807630

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.me.government.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.me.government.bg/bg/competitions/izvarshvane-na-markshaiderski-izmervaniya-za-opredelyane-na-fakticheskoto-polojenie-na-minnite-izrabotki-1259-c363-1.html?p=e30=.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на маркшайдерски измервания: за определяне на фактическото положение на минните изработки и инженерната инфраструктура /пътища, депа, отвали и други/; взаимното положение на контура на площта на находището, концесионната площ и минните изработки, обемите добита минна маса и полезно изкопаемо; обработка на резултатите от контролните замери, изготвяне на съответните графични материали, сравнителни анализи, предложения и други“ Министерството на енергетиката, в качеството му на компетентен орган по управление на подземните богатства е необходимо да предприеме действия за избор на изпълнител за извършване на маркшайдерски измервания и вземане на проби и мостри за контролни лабораторни изследвания, на посочените от Възложителя обекти с цел да се сравнят резултатите, получени от измерванията, с тези предоставяни от концесионерите и титулярите.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71332000

Описание:

Геоинженерни услуги


Срок за получаване на офертите

26/03/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

I. Всяка оферта трябва да съдържа: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението. В документа следва да е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и следната информация: - правата и задълженията на участниците в обединението; - дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 2. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета поръчката – по образец (Приложение № 5 към документацията); 3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – по образец. Към списъка се представят декларации за ангажираност за всеки посочен експерт (Приложение № 6 към документацията); 4. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП – по образец (Приложение № 2.1 и Приложение № 2.2 към документацията); 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 от ЗОП – по образец (Приложение № 7 към документацията); 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП – по образец (Приложение № 8 към документацията); 7. Техническо предложение – по образец (Приложение № 1 към документацията). Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. 8. Ценово предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП – по образец (Приложение № 3 към документацията); 9. Опис на представените документи. II. Документацията за обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на възложителя, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея. III.Разглеждане оценка и класиране на офертите - Възложителят със заповед определя нечетен брой лица, които да разгледат и оценят получените оферти. По отношение на комисията не трябва да е налице конфликт на интереси с участниците, за което представят на възложителя декларация след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от поръчката, когато настъпи промяна в декларираните данни. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците. Kомисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. IV. Критерий за оценка на постъпилите оферти - Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата обществена поръчка ще бъде определена въз основа на критерия за възлагане „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. V. Дата, час и място на отваряне на офертите - постъпилите оферти ще бъдат отворени от назначената от Възложителя комисия на 27.03.2019 г. от 11:00 часа в сградата на Министерство на енергетиката в гр. София, ул. Триадица 8. VI. Сключване на договор - Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с определения изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 ЗОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП. Срокът на договора, който ще бъде сключен с определения за изпълнител участник е, съгласно проекта на договор.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/02/2019  (дд/мм/гггг)