Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

205

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000291627

BG315, Община Априлци, кв.Ново село, ул.Васил Левски № 109, За: Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 2222, E-mail: apriltsi1976@abv.bg, Факс: 06958 2285

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-600-content.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Зареждане чрез периодични покупки на горива за служебните автомобили от автомобилния парк на Община Априлци, звена на бюджетна издръжка, за период от една година. При всяко зареждане на автомобил от общинския автопарк се издава документ. Разплащането се извършва в български лева, по банков път, при условията на отсрочено плащане след представяне на фактура оригинал придружен от отчет с обобщена информация за вида, количеството, единичната цена и стойността на зареденото гориво от МПС, а също и подробно извлечение за зареденото гориво от всяко МПС (момент на зареждане, вид гориво, ед.цена и стойност, подпис на водичите на МПС, извършили зареждането) Видовете горива и прогнозните количества са, както следва: Автомобилен безоловен бензин А-95Н – 8 000 литра +/- 10 %; Дизелово моторно гориво (евродизел) – 31 000 литра +/- 10 % и Газ Пропан – Бутан – 4 000 литра +/- 10 %

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09132100, 09134200, 09122000

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

25/02/2019 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2019  (дд/мм/гггг)