Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

19009315

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831545394

BG411, Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, бул. Княз Александър Дондуков № 3, За: Николай Тюркеджиев, България 1000, София, Тел.: 02 8101757, E-mail: Nikolay.Tyurkedzhiev@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.gli.government.bg/page.php?c=110.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515100, 66515200, 66516000, 66511000, 66512100

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Животозастраховане
Застраховка "Злополука"


Срок за получаване на офертите

27/02/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда” както следва, 1. Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 132 броя автомобили за срок на валидност, посочени в Таблица № 1 (приложение към обявата); 2. Застраховка „Гражданска отговорност” на 141 броя автомобила за срок на валидност, посочена в Таблица № 1 (приложение към обявата); 3. Имуществена застраховка на недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията, съгласно Таблица № 2 със срок на действие посочени в Таблица 2 (приложение към обявата); 4. Застраховка „Злополука” за 495 служители на ИА “Главна инспекция по труда” със срок на валидност от 00.00 часа на 19.04.2019 г. до 24.00 часа на 18.04.2020 г. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Оферта та се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя, в самостоятелно обособената електронна преписка към настоящата процедура: http://www.gli.government.bg/page.php?c=206&id=75.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2019  (дд/мм/гггг)