Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12/12-00-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса - Монтана, булевард Трети март № 41, За: Елица Чавдарова Иванова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1222.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7370 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка: „Отпечатване, доставка и управление на ваучери за храна за служителите на РЗОК - Монтана“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

07/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на 11.03.2019 г. от 13:00 часа в сградата на РЗОК - Монтана на бул. "Трети март" № 41, ст.102.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/02/2019  (дд/мм/гггг)