Версия за печат

BG-Никопол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760180

BG314, Северозападно държавно предприятие, Териториално поделение, Държавно горско стопанство Никопол, ул. „Васил Левски” № 27, За: инж. Андриян Ангелов, инж. Светослав Ганчев, България 5940, Никопол, Тел.: 06541-2797, E-mail: persin@abv.bg, Факс: 06541-3034

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20190219ptlW10584635.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

5500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Поддръжка на минерализовани ивици за нуждите на СЗДП ТП-ДГС Никопол“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77200000

Описание:

Услуги, свързани с горското стопанство и дърводобива


Срок за получаване на офертите

27/02/2019 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта).

Дата на изпращане на настоящата информация

19/02/2019  (дд/мм/гггг)