Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 101536112

BG413, Сдружение на югозападните общини/СЮЗО/, ул. „Тодор Александров” №23, ет.3, офис 32, За: Любица Томова-Кьосева, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 882275, E-mail: aswm@abv.bg, Факс: 073 882681

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.aswm.net/index.php/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://aswm.net/index.php/bg/buyer-profile/item/179-izgotvyane-i-otpechatvane-na-informatzionni-materiali-i-deinosti-svarzani-s-publichnostta-po-proekt-deinosti-za-podpomagane-i-podkrepa-na-sotzialnot.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

43998.02 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне и отпечатване на информационни материали и дейности, свързани с публичността” по проект „Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” с акроним ACT SOCIAL, договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Изготвяне и отпечатване на информационни материали“; Обособена позиция № 2: „Дейности, свързани с публичността“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79811000, 79821000, 79822000, 79971200, 22120000, 79341000

Описание:

Услуги, свързани с цифров печат
Спомагателни услуги, свързани с печатането
Услуги по предпечатна подготовка
Услуги по подвързване на печатни издания
Публикации
Рекламни услуги


Срок за получаване на офертите

27/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
„Дейности за подпомагане и подкрепа на социалното предприемачество на местно ниво” с акроним ACT SOCIAL, договор за субсидия №B2.9c.05/03.10.2017 по Втора покана на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020

Друга информация

Отварянето на офертите ще се проведе на 28.02.2019 г. в 12:00 ч. на адреса на Сдружение на югозападните общини/СЮЗО/ - гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Тодор Александров” №23, ет.3, офис 32. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците. Подробни указания, технически спецификации и образци на документи се съдържат в Приложенията към обявата, публикувани в Профила на купувача на интернет адреса на Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/02/2019  (дд/мм/гггг)