BG-с. Струмяни

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-2(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024713

BG413, Община Струмяни, пл. 7 - ми Април № 1, За: Василка Илиева Панкова, България 2825, с. Струмяни, Тел.: 0743 43108, E-mail: strumyani_oba@yahoo.com, Факс: 0743 43105

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.strumyani.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.strumyani.org/subsection-43-orofil_na_kupuvachazo.htm1..


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

29314.26 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на оценка на съответствието и изпълнение на строителен надзор за обект: „Изграждане на центъра за грижа за лица с психични разстройства – 4 с капацитет 15 бр. в УПИ, кв.24 по регулационния и кадастрален план на с. Каменица, община Струмяни, област Благоевград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71540000

Описание:

Услуги по управление, свързани със строителството


Срок за получаване на офертите

25/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Община Струмяни има сключен договор за финансиране на настоящата обществена поръчка по ОПРР, процедура BG16RFOP001-5.002 „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” с № на договор за БФП РД-02-37-16/24.01.2019г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020. Наименование на проекта: „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на община Струмяни“.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.02.2019 г. от 13.00 ч. в Община Струмяни, с. Струмяни, област Благоевград, пл. „7 – ми Април“ № 1, в сградата на общинска администрация, залата на Общински съвет. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/02/2019  (дд/мм/гггг)