Версия за печат

BG-с. Галата

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000284853

BG315, Детска градина Здравец, ул. Митко Палаузов №4, За: Албена Бисерова Игнатова, България 5731, с. Галата, Тел.: 0886 931801, E-mail: odz.zdravec.galata@abv.bg, Факс: 0886 931801

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-zdravec.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/dg-zdravec-689.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Здравец" с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000 (FA02)

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За детски градини )


Срок за получаване на офертите

22/02/2019 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация и образци на изискуемите документи могат да бъдат получени в деловодството на ДГ"Здравец" с. Галата до 12:00 ч. на 22.02.2019 г. и на посочения в Раздел I, т. 1 интернет адрес. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 22.02.2019 г. от 14:00 часа в счетоводството на детската градина.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2019  (дд/мм/гггг)