BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

K-430

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, обл. Стара Загора, гр. Гурково, бул. Княз Ал. Батенберг №3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

146875.83 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ГУРКОВО ЗА 2019 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45210000, 45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


Срок за получаване на офертите

06/03/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции и включва следните обекти, обособени в отделни позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Изграждане на два броя детски площадки в с. Паничерево, общ. Гурково”; Обособена позиция № 2: „Изграждане на обреден дом в гробищен парк в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 3: „Изграждане на Младежки клуб в кв. „Лозенец- юг” в гр. Гурково, общ. Гурково”; Обособена позиция № 4: „Основен ремонт на помещения в сградата на общинска администрация- Гурково „Център за услуги”; Обособена позиция № 5: „Основен ремонт на покрив и помещения в сградата на кметство Димовци, общ. Гурково”; Схема на плащане: За Обособена позиция № 1- Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: -Окончателното плащане - в размер до 100% от стойността на договора по , но не повече от действително изпълнените и приети строително монтажни работи в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: •съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). •представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора; •наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. За Обособена позиция № 4 и 5- Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: -Окончателното плащане - в размер до 100% от стойността на договора по , но не повече от действително изпълнените и приети строително монтажни работи в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: •протокол – обр. № 19 за действително извършени и подлежащи на заплащане на видове СМР по одобрени цени; •документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите материали; •представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора; •наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. За Обособена позиция № 2 и 3- Заплащането на цената на договора ще се извършва в български лева съгласно договорните условия по следната схема: -Авансово плащане - в размер на 50% от стойността на договора , в срок до 10 календарни дни след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издаване на оригинална фактура. - Окончателно плащане – в размер на остатъка до достигане на 100% от стойността на договора, но не повече от действително изпълнените и приети строително- монтажни работи в срок до 30 календарни дни, при наличие и въз основа на: •съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). •представяне на оригинална фактура за окончателната стойност на дължимата сума и съгласно клаузите на договора; •наличие на финансов ресурс от страна на Възложителя. Останалите условия относно финансиране и начин на плащане са разписани в проекта на договор - неразделна част от документацията по настоящата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2019  (дд/мм/гггг)