Версия за печат

BG-село Кости

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-30

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540310

BG341, Териториално поделение - Държавно горско стопанство Кости при Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, За: инж. Калин Николов - зам.-директор, Мария Велчева - юрист, България 8283, село Кости, Тел.: 088 6843613, E-mail: dgs.kosti@abv.bg, Факс: 000 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2837.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на интериорен проект за реновация на помещения на втория етаж на сграда „бивш работнически стол“ на ТП „ДГС Кости”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71315000

Описание:

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради


Срок за получаване на офертите

21/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Комисията ще разглежда и оценява офертите на 22.02.2019 год. в 10:00 часа. Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ТП „ДГС Кости”, с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас – заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/02/2019  (дд/мм/гггг)