Версия за печат

BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-26

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България № 5, За: инж. Асен Хаджиев, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1011-2019-02-12.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

163405.98 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Отводняване на второстепенни улици и заустване в съществуваща шахта в гр. Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45232130

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализация за дъждовни води


Срок за получаване на офертите

28/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Съгласно одобрения инвестиционен проект за обекта, който е част от документацията за обществената поръчка е предвидено да се изградят: 1. Ревизионни шахти Предвиждат се в началото на всеки канален клон, при всяка вертикална и хоризонтална чупка, при включване на клонове, при промяна на профила на канала и при дълги участъци на задължителните разстояния. 2. Улични дъждоприемни шахти Уличните оттоци служат да приемат и отведат до уличните канали атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици и др. и непопити от почвата. Обикновено те се предвиждат на уличните кръстовища и в настоящия проект – през около 50 м в правите участъци. Уличните дъждоприемни шахти се изпълняват от бетонови тръби ф400. Връзката на шахтите с уличната канализация става с тръби РР за канализация DN200. 3. Сградни канализационни отклонения Сградните отклонения се изпълняват от тръби PP DN200. В настоящия проект е предвидено да се изпълнят сградните отклонения до регулацията на парцелите. Дворните и площадковите канализации вътре в парцелите /зад регулационната линия/ не са предмет на настоящия проект. 4. Тръбна мрежа Съгласно Наредба № 8/28.07.1999 год за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населените места, изисквания за минималните отстояния между подземните комуникации в хоризонтално и във вертикално отношение. Всички дейности, които следва да бъдат изпълнени на обекта са подробно описани в текстовата и графична част на изработения и одобрен инвестиционен проект. Вида и обема на необходимите дейности за посочени конкретно и ясно в КС към инвестиционния проект, който е неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НA ПОРЪЧКАТА Икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя въз основа на критерия, посочен в чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП - „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 01.03.2019 г. от 09:00 часа в залата на община Крумовград находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/02/2019  (дд/мм/гггг)