BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

08/ОП-5(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.12.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201656

BG332, Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, ул. Независимост № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 058 654555

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/256.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Добрич

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31681410, 44500000

Описание:

Електрически материали
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини


Срок за получаване на офертите

26/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 26.02.2019 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 27.02.2019 г. в 15:00 часа. в гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4. Неразделна част от обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложенията. Технически изисквания и указания за офериране са свободно достъпни на интернет адрес https://www.nhif.bg/page/1180 или могат да бъдат получени в деловодството на РЗОК – Добрич.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/02/2019  (дд/мм/гггг)