BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-5-56-ОП

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

11.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175905531

BG411, Институт за изследване на населението и човека към Българска академия на науките (ИИНЧ-БАН), ул. акад. Георги Бончев, бл. 6, ет. 5 и ет. 6, За: Венера Русева, България 1113, София, Тел.: 02 8703217;08 86049798, E-mail: v.ruseva@abv.bg, Факс: 02 8703217

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.iphs.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.iphs.eu/n/2017-01-28-21-21-28/2017-01-28-21-23-28.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОСИГУРЯВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ ЗА ПРЕВОЗ ПО ВЪЗДУХ НА ПЪТНИЦИ И БАГАЖ И ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ ПРИ СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЗА НУЖДИТЕ НА ИИНЧ-БАН“ с две обособени позиции. 1. Обособена позиция 1: “Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина“; 2. Обособена позиция 2: “Осигуряване на хотелско настаняване при служебни пътувания в страната и чужбина”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63510000

Описание:

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги


Срок за получаване на офертите

20/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: 22.02.2019 г. (петък), 11:00 часа. Място на отваряне на офертите: сградата на Институт за изследване на населението и човека към Българска академия на науките, адрес: Р България, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 6, ет. 5, стая 503.

Дата на изпращане на настоящата информация

11/02/2019  (дд/мм/гггг)