Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОСД-02-03-6

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.02.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, Община Габрово, пл Възраждане 3, За: Ива Сербезова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312, E-mail: poruchki@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.gabrovo.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/527-.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8060.8 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на материали по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” и по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Канцеларски материали и консумативи“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства" Обособена позиция № 2: „Канцеларски материали и консумативи по чл. 12 от ЗОП“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства" Обособена позиция № 3: „Образователни игри и терапевтични материали“ по проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства" Обособена позиция № 4: „Канцеларски и дидактически материали“ по проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ Обществената поръчка се възлага като дейност по реализацията на проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства”, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0042-C02, анексиран с Допълнително споразумение № 01 от 21.12.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“ и на проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“, Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0044-C01 от 27.07.2017 г, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020 г., процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30197000, 30192000, 30192123, 30192125, 30192130, 30197630, 37524100, 30125100

Описание:

Дребно офис оборудване
Принадлежности за офиса
Флумастери
Маркери
Моливи
Хартия за печатане
Образователни игри
Касети с тонер


Срок за получаване на офертите

18/02/2019 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект № BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства” по обособена позиция № 1, № 2 и № 3 проект BG05M2OP001-3.001-0044 „Интеграционни мерки за повишаване училищната готовност на децата в община Габрово“ по обособена позиция № 4

Друга информация

Отварянето на офертите: 19.02.2019 г в 10:00 ч

Дата на изпращане на настоящата информация

07/02/2019  (дд/мм/гггг)